نقش فایروال ها در امنیت شبکه

یکی از وظایف مدیران شبکه تعیین نقش فایروال ها در امنیت شبکه و نصب و پیکربندی آن ها در سازمان است که نقش بسیار مهمی در امنیت و محافظت از آن دارد و از آن در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محافظت می کند. Continue Reading →